Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stef Schoenen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stef Schoenen en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stef Schoenen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stef Schoenen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stef Schoenen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stef Schoenen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Stef Schoenen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  3. Stef Schoenen kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stef Schoenen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Afhalen

U kunt kiezen voor afhalen op één van onze weekmarkten (dinsdag Goes en donderdag Zierikzee). U heeft dan de keuze om ook vooraf betalen via de website (ideal, mastercard etc.) uiteraard exclusief verzendkosten of te betalen op de markt.

‘s Zomers is er ook de mogelijkheid om af te halen op de zomermarkt op woensdag in Renesse (april t/m oktober) of op één van onze andere zomerbraderieën (zie hiervoor onze agenda op onze website).

Hierbij het verzoek duidelijk aan te geven waar en wanneer u uw bestelling wilt ophalen.

Prijzen

De in het aanbod van schoenen genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Prijzen zullen gehanteerd worden zoals vermeld op de website, behoudens prijswijzigingen vanwege veranderingen in BTW tarieven.

Bedenktermijn / Retouren

U heeft een bedenktermijn van 7 werkdagen ingaande op de 1e dag na verzending. Binnen deze tijd mag u zonder opgave van reden het artikel aan ons retourneren. Wij verzoeken u dit vooraf via het meegestuurde meldingsformulier of via e-mail, info@stefschoenen.com, kenbaar te maken.

De verzendkosten van het retour sturen worden niet vergoed.

Wij accepteren alleen retouren indien u de schoenen slechts gehanteerd / geïnspecteerd heeft zoals u dat ook bij ons op de markt of in een winkel zou mogen doen.

Na ontvangst van het geretourneerde artikel, welk voldoet aan bovenstaande, zullen wij het eerder door u aan ons overgemaakte bedrag minus de verzendkosten, per bank weer aan u vergoeden.

Indien u een duurdere wijze van betalen heeft gekozen zullen wij dat niet vergoeden.

Niet voorradig

Indien het door u bestelde artikel niet meer voorradig zou zijn delen wij u dit zo spoedig mogelijk mee en storten wij het eventueel al door u betaalde bedrag terug op uw rekening.

Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Stef Schoenen gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stef Schoenen niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Levering en uitvoering

1. Stef Schoenen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Stef Schoenen kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Stef Schoenen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Stef Schoenen het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Stef Schoenen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Stef Schoenen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Klachten

Klachten kunt u indienen via het contactformulier op onze website of een mail te sturen met een volledige en duidelijke omschrijving (indien mogelijk met foto) naar info@stefschoenen.com.

In goed overleg zal de klacht binnen afzienbare tijd opgelost worden.

Bij geschillen zal het Nederlands recht van toepassing zijn.